có nên học trường nghề không

Năm 2017 được đảm bảo đầu ra, thí sinh tự tin đăng ký học nghề

Có thể thấy cơ chế phối hợp Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp đã phát huy được những hiệu quả nhất định. Đào tạo